PROIECT MANAGERIAL ANUAL

AN ŞCOLAR 2010-2011

 

 

 

 

 

Prezentul PLAN MANAGERIAL se structurează pe axe principale ale politicilor şi strategiilor educaţionale ale MECI şi pe următoarele acte normative:

·          Legea 84 / 1995 Legea învăţământului şi Legea 354 / 2004 pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului;

·          Legea 128 / 1997 privind Statutul personalului didactic şi Legea 349 / 2004 pentru modificarea şi completarea Legii 128 / 1997;

·          Legea nr. 87 / 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75 / 12.07.2005, privind asigurarea calităţii educaţiei.

·          O.M.E.N. nr. 4682 / 28.09.1998, Regulamentul de organizare şi  desfăşurare a inspecţiei şcolare şi Metodologia de aplicare a regulamentului inspecţiei şcolare;

·          OMECT nr. 1867 / 31.08.2007 cu privire la organizarea şi desfăşurarea tezelor cu subiect unic pentru clasele a VII-a şi a VIII-a, anul şcolar 2007-2008 şi anexele;

·          ORDIN nr. 1868 / 31.08.2007 privind procedurile de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal şi profesional de stat pentru 2008-2009 şi anexele;

·          Alte ordine, notificări şi precizări ale MECT (Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, Ordinul nr. 5603 / 13.11.2006 privind mişcarea personalului didactic în judeţele-pilot, Ordinul nr.1409 / 29.06.2007 cu privire la aprobarea strategiei MECT cu privire la reducerea fenomenului de violenţă în unităţile de învăţământ preuniversitar, Ordinul nr. 2268 / 28.09.2007 privind aplicarea programului "A doua şansă" etc.);

·          Programul de Guvernare pentru perioada 2005–2008, capitolul 5, Politica în domeniul educaţiei;

·          Strategia postaderare a MECT, 2007-2013;

·          Strategia MECT pentru perioada 2007-2009, în învăţământul preuniversitar (aprobată cu OMECT nr. 541 / 2007);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. CURRICULUM:

 

Obiective strategice:

 

- Adaptarea curriculumului şcolar la nevoile de dezvoltare personală ale elevilor şi la cerinţele agenţilor economici 

- Utilizarea de soft educaţional adecvat curriculumului şcolar .

- Alegerea si urmărirea  unor  indicatori sintetici si obiectivi pentru activitatea didactică şi nedidactică.

- Crearea unei baze de teste de evaluare pentru elevi, în concordanţă cu standardele naţionale care să ofere o radiografie obiectivă a progresului şcolar.

- Creşterea gradului de consultare al părinţilor în alegerea disciplinelor opţionale şi acordarea conţinuturilor acestora la nevoile concrete ale partenerilor sociali

- Introducerea în CDS a unor tematici de cunoaştere a rolului şi tendinţelor de dezvoltare ale Uniunii Europene

 

Funcţia managerială

Activitate

Termene

Resurse umane / financiare

Responsabilităţi

Indicatori de performanţă

1. Proiectare

Elaborarea proiectului de curriculum al şcolii

Anual  1.03.

Cadre didactice

Director

Comisia pentru curriculum

Corelarea obiectivelor stabilite la nivel naţional şi a celui local cu cele specificate în proiectul şcolii

Elaborarea proiectului activităţii extracurriculare şi al concursurilor şcolare

Anual 1.10.

Cadre didactice

Coordonator comisie programe educative şcolare şi extraşcolare

Corelarea obiectivelor şi activităţilor stabilite la nivel de şcoală cu cele stabilite la nivel naţional şi local

2. Organizare

Procurarea programelor din trunchiul comun aprobate, alegerea manualelor alternative, asigurarea cu material didactic omologat.

Anual 15.09.

Cadre didactice /programe de dotare finanţate de MECT

Director

Bibliotecar

Contabil şef

Existenţa în şcoală a  programelor, manualelor şi materialului didactic necesar

Asigurarea cadrului necesar şi a bazei logistice pentru activităţile extracurriculare şi concursuri şcolare

Permanent

Personal administrativ Cadre didactice

/sponsorizări

 

Director

Coordonator comisie programe educative şcolare şi extraşcolare

Corelarea cadrului şi a bazei logistice cu obiectivele activităţilor

3. Conducere operaţională

Aplicarea documentelor curriculare aprobate (pentru trunchiul comun şi disciplinele opţionale)

Permanent

Cadre didactice

Director

Responsabili comisii metodice

Respectarea documentelor curriculare aprobate

Structurarea orarului şcolii cu respectarea cerinţelor psihopedagogice

Anual 15.09

Comisia de orar

Director

Raportarea schemei orare la specificul şcolii

Monitorizarea ofertei educaţionale a şcolii în acord cu indicatorii de performanţă stabiliţi în urma diferitelor forme de inspecţie

Permanent

Responsabili comisii metodice

Director

Program de asistenţe la ore Asistenţe la activităţi educative şi extracurriculare

Supervizarea desfăşurării activităţilor educative şcolare şi extraşcolare

Semestrial

Cadrele didactice cărora li se încredinţează sarcini de participare la activităţi

Director

Coordonator comisie programe educative şcolare şi extraşcolare

Corelarea planurilor de activitate cu specificul şcolii

4. Control / evaluare

Evaluarea ofertei educaţionale şi a performanţelor educaţionale pe baza indicatorilor de performanţă stabiliţi în urma diferitelor forme de inspecţie

Conform planurilor de activitate

Comisii metodice Comisie concursuri şcolare

Director

Rapoarte semestriale

Elaborarea propunerilor privind modificarea curriculumului naţional şi a dezvoltărilor locale

Când este cazul

Comisii metodice

Director

Rapoarte întocmite

Asigurarea organizării şi desfăşurării tezelor cu subiect unic

Anual 

Cadre didactice / venituri MECI, venituri proprii

Director

Rezultate obţinute de elevi la tezele unice

Întocmirea documentelor şi a rapoartelor tematice curente şi speciale solicitate de ISJ, CCD, M.E.C.I. şi autorităţilor locale

Când este cazul

Comisii şi colective de lucru

Director

Responsabili comisii şi colective de lucru

Rapoarte întocmite

Întocmirea documentelor legale privind curriculumul naţional

Conform regulament

Cadre didactice

Director

Responsabili catedre

Planificări calendaristice

Proiecte didactice

Arhivarea şi păstrarea documentelor şcolare oficiale

Permanent

Comisia pentru arhivă 

Director

Secretar şef 

Respectarea legislaţiei

5. Motivare

Asigurarea caracterului stimulativ şi fundamentarea dezvoltărilor locale de curriculum pe experienţa elevilor şi pe specificul comunitar.

Anual

Cadre didactice Elevi , părinţi

 

Director

Schema orară

6. Implicare şi participare

Încurajarea, consemnarea şi transmiterea către cei în drept a dezvoltărilor curriculare locale şi a propunerilor pentru îmbunătăţirea curriculum-ului naţional, provenite de la cadrele didactice din şcoală.

Permanent

Consiliul profesoral

Director

Rapoarte întocmite

7. Formare / dezvoltare profesională şi personală

Asigurarea abilitării şi a consultanţei în problemele de curriculum pentru cadrele didactice

Permanent

Comisia pentru perfecţionare

Coordonator comisie

Corelarea activităţilor de perfecţionare cu cerinţele curriculumului naţional Participarea cadrelor la  diferite forme de perfecţionare

8.Formarea şi organizarea grupurilor /dezvoltarea echipelor

Organizarea colectivelor de catedră şi a echipelor de proiect – în funcţie de necesităţile şcolii şi de activităţile planificate.

Când este cazul

Cadre didactice Parteneri locali Parteneri externi

Comisia pentru proiecte de integrare europeană

Participarea la proiecte de dezvoltare locale, naţionale şi internaţionale

9. Negocierea / rezolvarea conflictelor

Asigurarea coerenţei între curriculumul naţional şi dezvoltările regionale/ locale.

Permanent

Comisii metodice

Consiliul profesoral

Stabilirea CDS în interesul elevilor, în concordanţă cu obiectivele curriculumului naţional şi cele specifice locale

Asigurarea coordonării între diferitele discipline/ module / cadre didactice

Permanent

Comisii metodice

Consiliul profesoral

Aplanarea conflictelor

Rezolvarea “conflictelor de prioritate” – între reprezentanţii diverselor discipline – în interesul copiilor

Permanent

Comisia pentru oferta educaţională

Consiliul profesoral

Stabilirea schemei orare pe baza opţiunii elevilor şi părinţilor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. RESURSE UMANE

 

Obiective strategice:

 

- Stimularea perfecţionării cadrelor didactice pentru cunoaşterea noilor tehnologii, pentru promovarea didacticii moderne cu accent pe dezvoltarea de competenţe

- Adaptarea metodelor didactice la noile tehnologii informaţionale.

-    Promovarea şi încurajarea activităţilor în echipă .

- Iniţierea tuturor cadrelor didactice şi a personalului în utilizarea calculatoarelor în activitatea profesională.

-    Participarea cadrelor la cursuri de iniţiere în managementul calităţii.

-    Familiarizarea cadrelor didactice cu sistemul de evaluare externă. 

-    Motivarea  întregului personal în funcţie de  creşterea eficienţei muncii

-    Perceperea şi utilizarea elevilor ca parteneri în derularea actului educativ.

-    Proiectarea şi derularea unor activităţi de consiliere socială şi profesională cu părinţii.

-    Familiarizarea cadrelor didactice cu metodele specifice muncii în echipă şi introducerea adecvată a acestora în actul didactic.

-    Promovarea valorilor democratice prin utilizarea unui stil managerial care să promoveze o cultură organizaţională de tip reţea.

 

Funcţia managerială

Activitate

Termene

Resurse umane / financiare

Responsabilităţi

Indicatori de performanţă

1. Proiectare

Elaborarea proiectului de dezvoltare a resurselor umane – recrutare, selecţie, utilizare, motivare, disponibilizare – privind atât personalul didactic cât şi cel nedidactic

Anual  1.10.

Comisii metodice Secretariat

Director

Secretar

Stat de funcţii

Stabilirea /operaţionalizarea criteriilor de recrutare, utilizare şi disponibilizare.

Anual 

Consiliul de Administraţie

Director

Respectarea legislaţiei

2. Organizare

Realizarea procedurilor de ocupare a posturilor şi catedrelor vacante pentru personalul din subordine – conform criteriilor naţionale locale şi proprii.

Anual, conform grafic de mobilitate

Comisia de încadrare Secretariat

Director

Secretar

Fişa de încadrare

Realizarea cuprinderii copiilor şi tinerilor înscrişi în unităţile de studiu, colectivele şi formele de educaţie stabilite prin lege.

Anual

Secretariat

Director

Secretar

Realizarea planului de şcolarizare

Organizarea concursurilor şi a tuturor formelor de admitere pe baza de selecţie, conform metodologiilor stabilite la nivel naţional, judeţean sau proprii.

Conform grafic

Comisii de admitere 

Director

Respectarea metodologiilor de admitere

Realizarea orientării vocaţionale a copiilor şi tinerilor.

Anual 

Comisia de mediatizare a ofertei şcolii

Director

Realizarea planului de şcolarizare

Asigurarea asistenţei sanitare şi a protecţiei muncii.

Permanent

Comisia de PM şi PSI

Director

Asigurarea condiţiilor de sănătate şi de securitate a muncii

3. Conducere operaţională

Încheierea contractelor de muncă cu personalul didactic şi nedidactic.

Anual 1 – 15.10

Secretariat

Director

Respectarea metodologiilor de încadrare

Normarea şi utilizarea personalului din subordine – inclusiv în ceea ce priveşte conducerea colectivelor de elevi (dirigenţie).

Anual 1.09

Consiliul de Administraţie

Director

Respectarea legislaţiei

Realizarea fişelor posturilor/ descrierilor de rol pentru personalul din subordine.

Anual 1.10

Responsabili compartimente

Director

Respectarea legislaţiei

Realizarea procedurilor disciplinare şi de rezolvare a contestaţiilor.

Când este cazul

Consiliul de Administraţie

Director

Respectarea legislaţiei

Realizarea procedurilor de disponibilizare (concediere şi pensionare).

Când este cazul

Consiliul de Administraţie

Director

Respectarea legislaţiei

4. Control / evaluare

Evaluarea periodică a personalului didactic şi nedidactic din subordine

Anual

Consiliul de Administraţie

Director

Corelarea cu atribuţiile prevăzute în fişa postului

Întocmirea documentelor şi a rapoartelor tematice curente şi speciale, cerute de ISJ, CCD, MECT şi autorităţile locale. 

Când este cazul

Comisii şi colective de lucru

Director

Responsabili comisii şi colective de lucru

Rapoarte întocmite

Arhivarea şi păstrarea documentelor oficiale privind personalul unităţii şcolare.

Permanent

Comisia pentru arhivă

Director

Secretar

Respectarea legislaţiei

5. Motivare

Repartizarea echitabilă şi în conformitate cu criteriile naţionale şi locale, a stimulentelor  materiale şi morale stabilite prin lege pentru cadrele didactice şi nedidactice şi pentru copii.

Când este cazul

Responsabili colective de lucru

Director

Participarea personalului la procesul decizional

Stimularea, prin mijloace materiale şi morale, a formării şi dezvoltării profesionale.

Permanent

Responsabili compartimente

Director

Respectarea legislaţiei şi a termenelor stabilite

6. Implicare şi participare

Asigurarea cadrului instituţional pentru participarea personalului la procesul decizional prin colectivele şi organele de conducere colectivă existente: colectivele de catedră, Consiliul de Administraţie şi Consiliul Profesoral

Permanent

Responsabili compartimente

Director

Implicarea cadrelor în activitatea şcolii

Realizarea unui sistem intern de comunicare rapid, eficient şi transparent.

Permanent

Responsabili compartimente

Director

Corelarea evaluării cu activitatea desfăşurată 

Încurajarea unei culturi organizaţionale care stimulează comunicarea deschisă, participarea şi inovaţia.

Permanent

Responsabili compartimente

Director

Existenţa în şcoală a unei atmosfere eficiente de lucru

7. Formarea /dezvoltare profesională şi personală

Formarea continuă generală – corelată cu  evaluarea – a personalului din subordine.

Conform grafice de asistenţă

Responsabili de compartimente

Director

Corelarea evaluării cu activitatea desfăşurată

Asigurarea consilierii generale şi specifice pentru întreg personalul din subordine

Permanent

Responsabili de compartimente

Director

Existenţa în şcoală a unei atmosfere eficiente de lucru

Participarea la programe de (auto)formare continuă în management educaţional şi informarea la zi în domeniu.

Permanent

Stagii de formare

Comisia de perfecţionare

Număr de cadre participante la cursurile de formare

8. Formarea grupurilor / dezvoltarea echipelor

Încurajarea unei culturi organizaţionale care stimulează comunicarea deschisă, participarea şi inovaţia.

Permanent

Responsabili de compartimente

Director

Implicarea cadrelor în activitatea şcolii

Deformalizarea comunicării în organizaţie

Permanent

Responsabili de compartimente

Director

Respectarea legislaţiei şi a termenelor stabilite

Organizarea de activităţi de “loisir” pentru personalul şcolii.

Când este cazul

Responsabili de compartimente

Leader de sindicat

Implicarea cadrelor în activitatea organizaţiei

9. Negocierea /rezolvarea conflictelor

Rezolvarea rapidă, transparentă şi eficientă a conflictelor din interiorul colectivului unităţii şcolare

Permanent

Responsabili de compartimente

Director

Existenţa în şcoală a unei atmosfere eficiente de lucru

Rezolvarea rapidă, transparentă şi eficientă a conflictelor cu sau între copii, cadre didactice şi nedidactice, părinţi,etc.

Permanent

Cadre didactice

C.R.P.

Director

Existenţa în şcoală a unei atmosfere eficiente de lucru

 

III. RESURSE MATERIALE

 

Obiective Strategice:

 

- Dezvoltarea bazei materiale cu prioritate pentru domeniile solicitate de piaţa muncii

- Accesarea de fonduri prin participare la proiecte de finanţare şi prin mărirea contribuţiei comunităţii locale, ca urmare a adecvării ofertei de şcolarizare la nevoile acesteia

- Acoperirea necesarului de calculatoare şi soft educaţional pentru toate domeniile curriculare.

- Dezvoltarea modalităţilor de evaluare computerizată.

 

Funcţia managerială

Activitate

Termene

Resurse umane / financiare

Responsabilităţi

Indicatori de performanţă

1. Proiectare

Elaborarea proiectului de buget şi a proiectului de achiziţii al unităţii şcolare.

Anual

Contabilitate/ analiza de nevoi

Consiliul de administraţie

Corelarea proiectului cu analiza de nevoi

Identificarea surselor extrabugetare de finanţare.

Permanent

Parteneri locali Spaţii disponibile Pentru închiriere

Director

Contabil şef

Veniturile extrabugetare obţinute

Întocmirea documentaţiei pentru construcţii şcolare şi reparaţii

Când este cazul

Buget local 

Director

Contabil şef

Respectarea legislaţiei

2. Organizare

Achiziţionarea materialelor conform buget alocat pentru dotare, conform legii, pe capitole şi articole bugetare.

1.12

Contabilitate/ analiza de nevoi

Director

Contabil şef

Corelarea repartiţiei bugetare cu lista de priorităţi

Dezvoltarea fondurilor extrabugetare şi repartizarea lor conform priorităţilor.

Când este cazul

Consiliul de administraţie

Director

Respectarea listei de priorităţi

Repartizarea mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar achiziţionate, conform planificării

Când este cazul

Consiliul de administraţie

Director

Asigurarea condiţiilor optime pentru un învăţământ de calitate

3. Conducere operaţională

Realizarea execuţiei bugetare.

Trimestrial

Contabilitate

Director

Respectarea legislaţiei

Realizarea planului de achiziţii.

Anual

Contabilitate

Director

Respectarea listei de priorităţi

Alocarea burselor şi distribuirea alocaţiilor de stat pentru copii, abonamentelor gratuite şi celorlalte forme de ajutor stabilite prin lege.

Semestrial

Secretariat, contabilitate Comisia diriginţilor

Director

Respectarea criteriilor prevăzute de lege

Utilizarea fondurilor extrabugetare conform priorităţilor stabilite în proiectele şi programele şcolii.

Când este cazul

Venituri proprii, sponsorizări

Consiliul de administraţie

Corelarea cu lista de priorităţi

Asigurarea  condiţiilor necesare privind iluminatul, încălzirea, alimentarea cu apă, canalizarea şi paza

Permanent

Bugetul local

Director 

Contabil şef

Administrator

Asigurarea plăţii facturilor pentru utilităţi la termen

4. Control / evaluare

Încheierea exerciţiului financiar.

Anual 

Contabilitate

Director

Respectarea legislaţiei

Evaluarea realizării planului de achiziţii şi a utilizării fondurilor extrabugetare.

Trimestrial

Contabilitate

 

Corelarea cu lista de priorităţi

Întocmirea documentelor şi a rapoartelor tematice curente şi speciale, cerute de ISJ, CCD, MECT şi autorităţile locale.

Când este cazul

Contabilitate

Director

Respectarea legislaţiei şi a termenelor

Întocmirea documentelor legale privind managementul financiar.

Lunar /trimestrial /anual

Contabilitate

Director

Respectarea legislaţiei

Arhivarea şi păstrarea documentelor financiare oficiale.

Anual

Contabilitate

Comisia pentru arhivă

Director

Respectarea legislaţiei

5. Motivare

Asigurarea de servicii (oferta de spaţii pentru diverse activităţi, etc.) în contrapartida pentru organizaţiile surse alternative de finanţare

Când este cazul 

Responsabili compartimente/ baza materială a şcolii

Director

Respectarea prevederilor legale

6. Implicare şi participare

Asigurarea transparenţei elaborării şi execuţiei bugetare.

Permanent

Contabilitate / documente financiare

Director

Asigurarea circulaţiei informaţiilor

7. Formarea /dezvoltare profesională şi personală

Asigurarea formării specifice şi a consultanţei pentru personalul financiar şi administrativ.

Permanent

Responsabili compartimente

Director

Racordarea la modificările legislative

8. Formarea grupurilor / dezvoltarea echipelor

Formarea echipei personalului administrativ.

Anual

Stat de funcţii aprobat

Director

Respectarea fişei postului

9. Negocierea /rezolvarea conflictelor

Negocierea celor mai bune condiţii financiare pentru execuţia bugetară.

Permanent

Oferte de preţ

Director

Contabil şef

Respectarea prevederilor legale

Negocierea celor mai avantajoase contracte de sponsorizare şi condiţii pentru obţinerea fondurilor extrabugetare.

Când este cazul

Parteneri locali

Consiliul de administraţie

Corelarea cu lista de priorităţi

 

 

IV. DEZVOLTARE ORGANIZAŢIONALĂ, RELAŢII SISTEMICE ŞI RELAŢII COMUNITARE

 

-                      Participarea la programe de finanţare vizând  înnoirea dotării tehnice a şcolii şi adaptarea ofertei la cerinţele comunitare

-                      Diversificarea şi extinderea relaţiilor cu parteneri educaţionali atât la nivel local cât şi la nivel regional şi European

-                      Fructificarea tuturor oportunităţilor oferite de proiecte de colaborare locale, regionale şi europene

-                      Aplicarea şi promovarea sistemului de evaluare  în colaborare cu parteneri educaţionali locali.

-                      Dezvoltarea unor parteneriate între instituţii de acelaşi profil din ţară şi din străinătate.

-                      Dezvoltarea unor parteneriate educaţionale cu principalii factori educativi locali şi cu instituţii de acelaşi profil din ţară şi din

    străinătate

 

Funcţia managerială

Activitate

Termene

Resurse umane / financiare

Responsabilităţi

Indicatori de performanţă

1. Proiectare

Identificarea nevoilor de educaţie ale comunităţii locale şi a posibilităţilor de satisfacere în cadrul normativ existent şi cu resursele disponibile.

Permanent

Comisia pentru elaborarea şi mediatizarea ofertei educaţionale

Director

Racordarea planului de şcolarizare la nevoile de educaţie ale comunităţii

Elaborarea planurilor/ programelor de dezvoltare a unităţii şcolare pentru satisfacerea nevoilor proprii şi ale comunităţii locale

Anual

Comisia pentru proiecte de integrare europeană

Director

Dezvoltarea parteneriatului local

Iniţierea de parteneriate şi programe cu instituţii care să promoveze principiile non-discriminării

Când este cazul

Comisia pentru proiecte educative şcolare şi extraşcolare

Director

Corelarea cu analiza de nevoi

Informarea tuturor categoriilor şi organizaţiilor interesate/ beneficiare în legătură cu activitatea unităţii şcolare şi cu programele naţionale de reformă în curs

Permanent

Comisia pentru elaborarea şi mediatizarea ofertei educaţionale

Director

Diseminarea rezultatelor

2. Organizare

Colaborarea cu autorităţile locale în ceea ce priveşte repartizarea şi utilizarea fondurilor  pentru funcţionarea, întreţinerea şi repararea unităţii şcolare

Permanent

Proiect de buget/ Execuţii bugetare

Director

Contabil şef

Corelarea cu lista de priorităţi

3. Conducere operaţională

Aplicarea programelor naţionale de reformă şi întocmirea documentelor de implementare.

Permanent

Comisii de lucru

Director

Respectarea măsurilor de reformă şi implementare

 

Stabilirea legăturilor cu autorităţile locale, agenţii economici, instituţiile naţionale şi regionale de cultură, biserica, alte instituţii interesate, pentru creşterea adecvării ofertei educaţionale a şcolii la cererea concretă, pentru realizarea proiectelor şi programelor proprii şi în vederea creşterii importanţei şcolii ca focar de civilizaţie.

Când este cazul

Comisia pentru parteneriat educaţional

Director

Director educativ

Corelarea ofertei cu cererea  de educaţie

 

Stabilirea legăturilor formale cu organele de poliţie, jandarmi, pompieri şi corpul gardienilor publici în vederea asigurării pazei şi siguranţei elevilor şi pentru prevenirea şi combaterea delicvenţei juvenile.

Permanent

Comisia pentru combaterea violenţei în mediul şcolar

Director

Respectarea regulamentului şcolar

Scăderea cazurilor de violenţă în cadrul şcolii

4. Control / evaluare

Participarea la realizarea planului anual de inspecţie (generală, tematică şi specială) împreună cu ISJ

Conform solicitărilor

Rapoarte de analiză

Director

Corelarea cu analiza de nevoi

 

Operaţionalizarea  /Elaborarea criteriilor de monitorizare şi evaluare a calităţii educaţiei şcolare

Permanent

Responsabili de catedră

Director

Motivarea personalului

 

Elaborarea instrumentelor de monitorizare şi evaluare utilizabile în activitatea de inspecţie

Anual

Consiliul de administraţie

Director

Corelarea fişei de asistenţă cu cerinţele noului curriculum

 

Aplicarea instrumentelor de monitorizare şi evaluare.

Conform grafic

Responsabili de catedră

Director

Respectarea graficelor de asistenţă

 

Elaborarea rapoartelor privind activitatea de asigurare a calităţii ofertei educaţionale şi a programelor de îmbunătăţire a calităţii educaţiei.

Semestrial

Rapoarte responsabili catedră

Director

Elaborarea planului de măsuri în acord cu analiza de nevoi

 

Întocmirea documentelor de evaluare a realizării proiectelor de reformă.

Când este cazul

Responsabili de comisii

Director

Informarea corectă privind stadiul de realizare

 

Întocmirea raportului anual de activitate a unităţii şcolare.

Anual

Consiliul de administraţie

Director

Analiza tuturor sectoarelor de activitate

5. Motivare

Oferirea cadrului logistic (spaţii, aparatură, etc.) pentru programele şi activităţile comunitare. 

Când este cazul

Baza materială a şcolii

Director 

Asigurarea condiţiilor necesare programelor şi activităţilor comunitare

6. Implicare şi participare

Implicarea organizaţiilor sindicale în procesul decizional şi în rezolvarea problemelor şcolii.

Conform grafic de lucru

Membri de sindicat

Director

Participarea reprezentantului membrilor de sindicat la Consiliul de administraţie

 

Organizarea întâlnirii periodice cu reprezentanţii comunităţii locale: membri în organele de conducere de la nivel local, părinţi, oameni de afaceri reprezentanţi ai bisericii şi ai organizaţiilor culturale, etc., privind creşterea adecvării ofertei educaţionale a şcolii la specificul comunitar

Când este cazul

Comisia pentru parteneriat educaţional

Director

Director educativ

Corelarea ofertei cu cererea  de educaţie

7. Formarea /dezvoltare profesională şi personală

Organizarea de lectorate sau chiar cursuri de pregătire pentru comunitatea locală: educaţie alimentară, demografică, pentru mediu, limbi străine etc.

Când este cazul

Cadre didactice de specialitate

Director 

Adecvarea la cerinţele comunitare

8. Formarea grupurilor / dezvoltarea echipelor

Organizarea unor echipe mixte sau participarea personalului din şcoală la diferite proiecte de dezvoltare comunitară şi la alte proiecte locale, naţionale şi internaţionale

Când este cazul

Comisia pentru proiecte de integrare europeană

Director 

Dezvoltarea parteneriatelor internaţionale

9. Negocierea /rezolvarea conflictelor

Negocierea celor mai avantajoase condiţii de sprijin comunitar pentru unitatea şcolară.

Când este cazul

 

Director 

Participarea la acţiuni comune cu comunitatea locală

 

Rezolvarea rapidă, transparentă şi eficientă a conflictelor cu reprezentanţii autorităţilor /comunităţii, regiile autonome de servicii, instituţii religioase şi culturale, etc.

Când este cazul

Director Comisia pentru proiecte şcolare şi extraşcolare

Director

Respectarea prevederilor legale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR,

PROF. LIANA GHEORGHIU