PROIECT MANAGERIAL ANUAL

AN ȘCOLAR 2011-2012

 

 

 

 

 

Prezentul PLAN MANAGERIAL se structurează pe axe principale ale politicilor și strategiilor educaționale ale MECI și pe următoarele acte normative:

·          Legea 84 / 1995 Legea învățământului și Legea 354 / 2004 pentru modificarea și completarea Legii învățământului;

·          Legea 128 / 1997 privind Statutul personalului didactic și Legea 349 / 2004 pentru modificarea și completarea Legii 128 / 1997;

·          Legea nr. 87 / 2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75 / 12.07.2005, privind asigurarea calității educației.

·          O.M.E.N. nr. 4682 / 28.09.1998, Regulamentul de organizare și  desfășurare a inspecției școlare și Metodologia de aplicare a regulamentului inspecției școlare;

·          OMECT nr. 1867 / 31.08.2007 cu privire la organizarea și desfășurarea tezelor cu subiect unic pentru clasele a VII-a și a VIII-a, anul școlar 2007-2008 și anexele;

·          ORDIN nr. 1868 / 31.08.2007 privind procedurile de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul liceal și profesional de stat pentru 2008-2009 și anexele;

·          Alte ordine, notificări și precizări ale MECT (Metodologia formării continue a personalului didactic din învățământul preuniversitar, Ordinul nr. 5603 / 13.11.2006 privind mișcarea personalului didactic în județele-pilot, Ordinul nr.1409 / 29.06.2007 cu privire la aprobarea strategiei MECT cu privire la reducerea fenomenului de violență în unitățile de învățământ preuniversitar, Ordinul nr. 2268 / 28.09.2007 privind aplicarea programului "A doua șansă" etc.);

·          Programul de Guvernare pentru perioada 2005–2008, capitolul 5, Politica în domeniul educației;

·          Strategia postaderare a MECT, 2007-2013;

·          Strategia MECT pentru perioada 2007-2009, în învățământul preuniversitar (aprobată cu OMECT nr. 541 / 2007);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. CURRICULUM:

 

Obiective strategice:

 

- Adaptarea curriculumului școlar la nevoile de dezvoltare personală ale elevilor și la cerințele agenților economici 

- Utilizarea de soft educațional adecvat curriculumului școlar .

- Alegerea si urmărirea  unor  indicatori sintetici si obiectivi pentru activitatea didactică și nedidactică.

- Crearea unei baze de teste de evaluare pentru elevi, în concordanță cu standardele naționale care să ofere o radiografie obiectivă a progresului școlar.

- Creșterea gradului de consultare al părinților în alegerea disciplinelor opționale și acordarea conținuturilor acestora la nevoile concrete ale partenerilor sociali

- Introducerea în CDS a unor tematici de cunoaștere a rolului și tendințelor de dezvoltare ale Uniunii Europene

 

Funcția managerială

Activitate

Termene

Resurse umane / financiare

Responsabilități

Indicatori de performanță

1. Proiectare

Elaborarea proiectului de curriculum al școlii

Anual  1.03.

Cadre didactice

Director

Comisia pentru curriculum

Corelarea obiectivelor stabilite la nivel național și a celui local cu cele specificate în proiectul școlii

Elaborarea proiectului activității extracurriculare și al concursurilor școlare

Anual 1.10.

Cadre didactice

Coordonator comisie programe educative școlare și extrașcolare

Corelarea obiectivelor și activităților stabilite la nivel de școală cu cele stabilite la nivel național și local

2. Organizare

Procurarea programelor din trunchiul comun aprobate, alegerea manualelor alternative, asigurarea cu material didactic omologat.

Anual 15.09.

Cadre didactice /programe de dotare finanțate de MECT

Director

Bibliotecar

Contabil șef

Existența în școală a  programelor, manualelor și materialului didactic necesar

Asigurarea cadrului necesar și a bazei logistice pentru activitățile extracurriculare și concursuri școlare

Permanent

Personal administrativ Cadre didactice

/sponsorizări

 

Director

Coordonator comisie programe educative școlare și extrașcolare

Corelarea cadrului și a bazei logistice cu obiectivele activităților

3. Conducere operațională

Aplicarea documentelor curriculare aprobate (pentru trunchiul comun și disciplinele opționale)

Permanent

Cadre didactice

Director

Responsabili comisii metodice

Respectarea documentelor curriculare aprobate

Structurarea orarului școlii cu respectarea cerințelor psihopedagogice

Anual 15.09

Comisia de orar

Director

Raportarea schemei orare la specificul școlii

Monitorizarea ofertei educaționale a școlii în acord cu indicatorii de performanță stabiliți în urma diferitelor forme de inspecție

Permanent

Responsabili comisii metodice

Director

Program de asistențe la ore Asistențe la activități educative și extracurriculare

Supervizarea desfășurării activităților educative școlare și extrașcolare

Semestrial

Cadrele didactice cărora li se încredințează sarcini de participare la activități

Director

Coordonator comisie programe educative școlare și extrașcolare

Corelarea planurilor de activitate cu specificul școlii

4. Control / evaluare

Evaluarea ofertei educaționale și a performanțelor educaționale pe baza indicatorilor de performanță stabiliți în urma diferitelor forme de inspecție

Conform planurilor de activitate

Comisii metodice Comisie concursuri școlare

Director

Rapoarte semestriale

Elaborarea propunerilor privind modificarea curriculumului național și a dezvoltărilor locale

Când este cazul

Comisii metodice

Director

Rapoarte întocmite

Asigurarea organizării și desfășurării tezelor cu subiect unic

Anual 

Cadre didactice / venituri MECI, venituri proprii

Director

Rezultate obținute de elevi la tezele unice

Întocmirea documentelor și a rapoartelor tematice curente și speciale solicitate de ISJ, CCD, M.E.C.I. și autorităților locale

Când este cazul

Comisii și colective de lucru

Director

Responsabili comisii și colective de lucru

Rapoarte întocmite

Întocmirea documentelor legale privind curriculumul național

Conform regulament

Cadre didactice

Director

Responsabili catedre

Planificări calendaristice

Proiecte didactice

Arhivarea și păstrarea documentelor școlare oficiale

Permanent

Comisia pentru arhivă 

Director

Secretar șef 

Respectarea legislației

5. Motivare

Asigurarea caracterului stimulativ și fundamentarea dezvoltărilor locale de curriculum pe experiența elevilor și pe specificul comunitar.

Anual

Cadre didactice Elevi , părinți

 

Director

Schema orară

6. Implicare și participare

Încurajarea, consemnarea și transmiterea către cei în drept a dezvoltărilor curriculare locale și a propunerilor pentru îmbunătățirea curriculum-ului național, provenite de la cadrele didactice din școală.

Permanent

Consiliul profesoral

Director

Rapoarte întocmite

7. Formare / dezvoltare profesională și personală

Asigurarea abilitării și a consultanței în problemele de curriculum pentru cadrele didactice

Permanent

Comisia pentru perfecționare

Coordonator comisie

Corelarea activităților de perfecționare cu cerințele curriculumului național Participarea cadrelor la  diferite forme de perfecționare

8.Formarea și organizarea grupurilor /dezvoltarea echipelor

Organizarea colectivelor de catedră și a echipelor de proiect – în funcție de necesitățile școlii și de activitățile planificate.

Când este cazul

Cadre didactice Parteneri locali Parteneri externi

Comisia pentru proiecte de integrare europeană

Participarea la proiecte de dezvoltare locale, naționale și internaționale

9. Negocierea / rezolvarea conflictelor

Asigurarea coerenței între curriculumul național și dezvoltările regionale/ locale.

Permanent

Comisii metodice

Consiliul profesoral

Stabilirea CDS în interesul elevilor, în concordanță cu obiectivele curriculumului național și cele specifice locale

Asigurarea coordonării între diferitele discipline/ module / cadre didactice

Permanent

Comisii metodice

Consiliul profesoral

Aplanarea conflictelor

Rezolvarea “conflictelor de prioritate” – între reprezentanții diverselor discipline – în interesul copiilor

Permanent

Comisia pentru oferta educațională

Consiliul profesoral

Stabilirea schemei orare pe baza opțiunii elevilor și părinților

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. RESURSE UMANE

 

Obiective strategice:

 

- Stimularea perfecționării cadrelor didactice pentru cunoașterea noilor tehnologii, pentru promovarea didacticii moderne cu accent pe dezvoltarea de competențe

- Adaptarea metodelor didactice la noile tehnologii informaționale.

-    Promovarea și încurajarea activităților în echipă .

- Inițierea tuturor cadrelor didactice și a personalului în utilizarea calculatoarelor în activitatea profesională.

-                                                          Participarea cadrelor la cursuri de inițiere în managementul calității.

-                                                          Familiarizarea cadrelor didactice cu sistemul de evaluare externă. 

-                                                          Motivarea  întregului personal în funcție de  creșterea eficienței muncii

-                                                          Perceperea și utilizarea elevilor ca parteneri în derularea actului educativ.

-                                                          Proiectarea și derularea unor activități de consiliere socială și profesională cu părinții.

-                                                          Familiarizarea cadrelor didactice cu metodele specifice muncii în echipă și introducerea adecvată a acestora în actul didactic.

-                                                          Promovarea valorilor democratice prin utilizarea unui stil managerial care să promoveze o cultură organizațională de tip rețea.

 

Funcția managerială

Activitate

Termene

Resurse umane / financiare

Responsabilități

Indicatori de performanță

1. Proiectare

Elaborarea proiectului de dezvoltare a resurselor umane – recrutare, selecție, utilizare, motivare, disponibilizare – privind atât personalul didactic cât și cel nedidactic

Anual  1.10.

Comisii metodice Secretariat

Director

Secretar

Stat de funcții

Stabilirea /operaționalizarea criteriilor de recrutare, utilizare și disponibilizare.

Anual 

Consiliul de Administrație

Director

Respectarea legislației

2. Organizare

Realizarea procedurilor de ocupare a posturilor și catedrelor vacante pentru personalul din subordine – conform criteriilor naționale locale și proprii.

Anual, conform grafic de mobilitate

Comisia de încadrare Secretariat

Director

Secretar

Fișa de încadrare

Realizarea cuprinderii copiilor și tinerilor înscriși în unitățile de studiu, colectivele și formele de educație stabilite prin lege.

Anual

Secretariat

Director

Secretar

Realizarea planului de școlarizare

Organizarea concursurilor și a tuturor formelor de admitere pe baza de selecție, conform metodologiilor stabilite la nivel național, județean sau proprii.

Conform grafic

Comisii de admitere 

Director

Respectarea metodologiilor de admitere

Realizarea orientării vocaționale a copiilor și tinerilor.

Anual 

Comisia de mediatizare a ofertei școlii

Director

Realizarea planului de școlarizare

Asigurarea asistenței sanitare și a protecției muncii.

Permanent

Comisia de PM și PSI

Director

Asigurarea condițiilor de sănătate și de securitate a muncii

3. Conducere operațională

Încheierea contractelor de muncă cu personalul didactic și nedidactic.

Anual 1 – 15.10

Secretariat

Director

Respectarea metodologiilor de încadrare

Normarea și utilizarea personalului din subordine – inclusiv în ceea ce privește conducerea colectivelor de elevi (dirigenție).

Anual 1.09

Consiliul de Administrație

Director

Respectarea legislației

Realizarea fișelor posturilor/ descrierilor de rol pentru personalul din subordine.

Anual 1.10

Responsabili compartimente

Director

Respectarea legislației

Realizarea procedurilor disciplinare și de rezolvare a contestațiilor.

Când este cazul

Consiliul de Administrație

Director

Respectarea legislației

Realizarea procedurilor de disponibilizare (concediere și pensionare).

Când este cazul

Consiliul de Administrație

Director

Respectarea legislației

4. Control / evaluare

Evaluarea periodică a personalului didactic și nedidactic din subordine

Anual

Consiliul de Administrație

Director

Corelarea cu atribuțiile prevăzute în fișa postului

Întocmirea documentelor și a rapoartelor tematice curente și speciale, cerute de ISJ, CCD, MECT și autoritățile locale. 

Când este cazul

Comisii și colective de lucru

Director

Responsabili comisii și colective de lucru

Rapoarte întocmite

Arhivarea și păstrarea documentelor oficiale privind personalul unității școlare.

Permanent

Comisia pentru arhivă

Director

Secretar

Respectarea legislației

5. Motivare

Repartizarea echitabilă și în conformitate cu criteriile naționale și locale, a stimulentelor  materiale și morale stabilite prin lege pentru cadrele didactice și nedidactice și pentru copii.

Când este cazul

Responsabili colective de lucru

Director

Participarea personalului la procesul decizional

Stimularea, prin mijloace materiale și morale, a formării și dezvoltării profesionale.

Permanent

Responsabili compartimente

Director

Respectarea legislației și a termenelor stabilite

6. Implicare și participare

Asigurarea cadrului instituțional pentru participarea personalului la procesul decizional prin colectivele și organele de conducere colectivă existente: colectivele de catedră, Consiliul de Administrație și Consiliul Profesoral

Permanent

Responsabili compartimente

Director

Implicarea cadrelor în activitatea școlii

Realizarea unui sistem intern de comunicare rapid, eficient și transparent.

Permanent

Responsabili compartimente

Director

Corelarea evaluării cu activitatea desfășurată 

Încurajarea unei culturi organizaționale care stimulează comunicarea deschisă, participarea și inovația.

Permanent

Responsabili compartimente

Director

Existența în școală a unei atmosfere eficiente de lucru

7. Formarea /dezvoltare profesională și personală

Formarea continuă general㠖 corelată cu  evaluarea – a personalului din subordine.

Conform grafice de asistență

Responsabili de compartimente

Director

Corelarea evaluării cu activitatea desfășurată

Asigurarea consilierii generale și specifice pentru întreg personalul din subordine

Permanent

Responsabili de compartimente

Director

Existența în școală a unei atmosfere eficiente de lucru

Participarea la programe de (auto)formare continuă în management educațional și informarea la zi în domeniu.

Permanent

Stagii de formare

Comisia de perfecționare

Număr de cadre participante la cursurile de formare

8. Formarea grupurilor / dezvoltarea echipelor

Încurajarea unei culturi organizaționale care stimulează comunicarea deschisă, participarea și inovația.

Permanent

Responsabili de compartimente

Director

Implicarea cadrelor în activitatea școlii

Deformalizarea comunicării în organizație

Permanent

Responsabili de compartimente

Director

Respectarea legislației și a termenelor stabilite

Organizarea de activități de “loisir” pentru personalul școlii.

Când este cazul

Responsabili de compartimente

Leader de sindicat

Implicarea cadrelor în activitatea organizației

9. Negocierea /rezolvarea conflictelor

Rezolvarea rapidă, transparentă și eficientă a conflictelor din interiorul colectivului unității școlare

Permanent

Responsabili de compartimente

Director

Existența în școală a unei atmosfere eficiente de lucru

Rezolvarea rapidă, transparentă și eficientă a conflictelor cu sau între copii, cadre didactice și nedidactice, părinți,etc.

Permanent

Cadre didactice

C.R.P.

Director

Existența în școală a unei atmosfere eficiente de lucru

 

III. RESURSE MATERIALE

 

Obiective Strategice:

 

- Dezvoltarea bazei materiale cu prioritate pentru domeniile solicitate de piața muncii

- Accesarea de fonduri prin participare la proiecte de finanțare și prin mărirea contribuției comunității locale, ca urmare a adecvării ofertei de școlarizare la nevoile acesteia

- Acoperirea necesarului de calculatoare și soft educațional pentru toate domeniile curriculare.

- Dezvoltarea modalităților de evaluare computerizată.

 

Funcția managerială

Activitate

Termene

Resurse umane / financiare

Responsabilități

Indicatori de performanță

1. Proiectare

Elaborarea proiectului de buget și a proiectului de achiziții al unității școlare.

Anual

Contabilitate/ analiza de nevoi

Consiliul de administrație

Corelarea proiectului cu analiza de nevoi

Identificarea surselor extrabugetare de finanțare.

Permanent

Parteneri locali Spații disponibile Pentru închiriere

Director

Contabil șef

Veniturile extrabugetare obținute

Întocmirea documentației pentru construcții școlare și reparații

Când este cazul

Buget local 

Director

Contabil șef

Respectarea legislației

2. Organizare

Achiziționarea materialelor conform buget alocat pentru dotare, conform legii, pe capitole și articole bugetare.

1.12

Contabilitate/ analiza de nevoi

Director

Contabil șef

Corelarea repartiției bugetare cu lista de priorități

Dezvoltarea fondurilor extrabugetare și repartizarea lor conform priorităților.

Când este cazul

Consiliul de administrație

Director

Respectarea listei de priorități

Repartizarea mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar achiziționate, conform planificării

Când este cazul

Consiliul de administrație

Director

Asigurarea condițiilor optime pentru un învățământ de calitate

3. Conducere operațională

Realizarea execuției bugetare.

Trimestrial

Contabilitate

Director

Respectarea legislației

Realizarea planului de achiziții.

Anual

Contabilitate

Director

Respectarea listei de priorități

Alocarea burselor și distribuirea alocațiilor de stat pentru copii, abonamentelor gratuite și celorlalte forme de ajutor stabilite prin lege.

Semestrial

Secretariat, contabilitate Comisia diriginților

Director

Respectarea criteriilor prevăzute de lege

Utilizarea fondurilor extrabugetare conform priorităților stabilite în proiectele și programele școlii.

Când este cazul

Venituri proprii, sponsorizări

Consiliul de administrație

Corelarea cu lista de priorități

Asigurarea  condițiilor necesare privind iluminatul, încălzirea, alimentarea cu apă, canalizarea și paza

Permanent

Bugetul local

Director 

Contabil șef

Administrator

Asigurarea plății facturilor pentru utilități la termen

4. Control / evaluare

Încheierea exercițiului financiar.

Anual 

Contabilitate

Director

Respectarea legislației

Evaluarea realizării planului de achiziții și a utilizării fondurilor extrabugetare.

Trimestrial

Contabilitate

 

Corelarea cu lista de priorități

Întocmirea documentelor și a rapoartelor tematice curente și speciale, cerute de ISJ, CCD, MECT și autoritățile locale.

Când este cazul

Contabilitate

Director

Respectarea legislației și a termenelor

Întocmirea documentelor legale privind managementul financiar.

Lunar /trimestrial /anual

Contabilitate

Director

Respectarea legislației

Arhivarea și păstrarea documentelor financiare oficiale.

Anual

Contabilitate

Comisia pentru arhivă

Director

Respectarea legislației

5. Motivare

Asigurarea de servicii (oferta de spații pentru diverse activități, etc.) în contrapartida pentru organizațiile surse alternative de finanțare

Când este cazul 

Responsabili compartimente/ baza materială a școlii

Director

Respectarea prevederilor legale

6. Implicare și participare

Asigurarea transparenței elaborării și execuției bugetare.

Permanent

Contabilitate / documente financiare

Director

Asigurarea circulației informațiilor

7. Formarea /dezvoltare profesională și personală

Asigurarea formării specifice și a consultanței pentru personalul financiar și administrativ.

Permanent

Responsabili compartimente

Director

Racordarea la modificările legislative

8. Formarea grupurilor / dezvoltarea echipelor

Formarea echipei personalului administrativ.

Anual

Stat de funcții aprobat

Director

Respectarea fișei postului

9. Negocierea /rezolvarea conflictelor

Negocierea celor mai bune condiții financiare pentru execuția bugetară.

Permanent

Oferte de preț

Director

Contabil șef

Respectarea prevederilor legale

Negocierea celor mai avantajoase contracte de sponsorizare și condiții pentru obținerea fondurilor extrabugetare.

Când este cazul

Parteneri locali

Consiliul de administrație

Corelarea cu lista de priorități

 

 

IV. DEZVOLTARE ORGANIZAȚIONALĂ, RELAȚII SISTEMICE ȘI RELAȚII COMUNITARE

 

-                                                          Participarea la programe de finanțare vizând  înnoirea dotării tehnice a școlii și adaptarea ofertei la cerințele comunitare

-                                                          Diversificarea și extinderea relațiilor cu parteneri educaționali atât la nivel local cât și la nivel regional și European

-                                                          Fructificarea tuturor oportunităților oferite de proiecte de colaborare locale, regionale și europene

-                                                          Aplicarea și promovarea sistemului de evaluare  în colaborare cu parteneri educaționali locali.

-                                                          Dezvoltarea unor parteneriate între instituții de același profil din țară și din străinătate.

-                                                          Dezvoltarea unor parteneriate educaționale cu principalii factori educativi locali și cu instituții de același profil din țară și din

    străinătate

 

Funcția managerială

Activitate

Termene

Resurse umane / financiare

Responsabilități

Indicatori de performanță

1. Proiectare

Identificarea nevoilor de educație ale comunității locale și a posibilităților de satisfacere în cadrul normativ existent și cu resursele disponibile.

Permanent

Comisia pentru elaborarea și mediatizarea ofertei educaționale

Director

Racordarea planului de școlarizare la nevoile de educație ale comunității

Elaborarea planurilor/ programelor de dezvoltare a unității școlare pentru satisfacerea nevoilor proprii și ale comunității locale

Anual

Comisia pentru proiecte de integrare europeană

Director

Dezvoltarea parteneriatului local

Inițierea de parteneriate și programe cu instituții care să promoveze principiile non-discriminării

Când este cazul

Comisia pentru proiecte educative școlare și extrașcolare

Director

Corelarea cu analiza de nevoi

Informarea tuturor categoriilor și organizațiilor interesate/ beneficiare în legătură cu activitatea unității școlare și cu programele naționale de reformă în curs

Permanent

Comisia pentru elaborarea și mediatizarea ofertei educaționale

Director

Diseminarea rezultatelor

2. Organizare

Colaborarea cu autoritățile locale în ceea ce privește repartizarea și utilizarea fondurilor  pentru funcționarea, întreținerea și repararea unității școlare

Permanent

Proiect de buget/ Execuții bugetare

Director

Contabil șef

Corelarea cu lista de priorități

3. Conducere operațională

Aplicarea programelor naționale de reformă și întocmirea documentelor de implementare.

Permanent

Comisii de lucru

Director

Respectarea măsurilor de reformă și implementare

 

Stabilirea legăturilor cu autoritățile locale, agenții economici, instituțiile naționale și regionale de cultură, biserica, alte instituții interesate, pentru creșterea adecvării ofertei educaționale a școlii la cererea concretă, pentru realizarea proiectelor și programelor proprii și în vederea creșterii importanței școlii ca focar de civilizație.

Când este cazul

Comisia pentru parteneriat educațional

Director

Director educativ

Corelarea ofertei cu cererea  de educație

 

Stabilirea legăturilor formale cu organele de poliție, jandarmi, pompieri și corpul gardienilor publici în vederea asigurării pazei și siguranței elevilor și pentru prevenirea și combaterea delicvenței juvenile.

Permanent

Comisia pentru combaterea violenței în mediul școlar

Director

Respectarea regulamentului școlar

Scăderea cazurilor de violență în cadrul școlii

4. Control / evaluare

Participarea la realizarea planului anual de inspecție (generală, tematică și specială) împreună cu ISJ

Conform solicitărilor

Rapoarte de analiză

Director

Corelarea cu analiza de nevoi

 

Operaționalizarea  /Elaborarea criteriilor de monitorizare și evaluare a calității educației școlare

Permanent

Responsabili de catedră

Director

Motivarea personalului

 

Elaborarea instrumentelor de monitorizare și evaluare utilizabile în activitatea de inspecție

Anual

Consiliul de administrație

Director

Corelarea fișei de asistență cu cerințele noului curriculum

 

Aplicarea instrumentelor de monitorizare și evaluare.

Conform grafic

Responsabili de catedră

Director

Respectarea graficelor de asistență

 

Elaborarea rapoartelor privind activitatea de asigurare a calității ofertei educaționale și a programelor de îmbunătățire a calității educației.

Semestrial

Rapoarte responsabili catedră

Director

Elaborarea planului de măsuri în acord cu analiza de nevoi

 

Întocmirea documentelor de evaluare a realizării proiectelor de reformă.

Când este cazul

Responsabili de comisii

Director

Informarea corectă privind stadiul de realizare

 

Întocmirea raportului anual de activitate a unității școlare.

Anual

Consiliul de administrație

Director

Analiza tuturor sectoarelor de activitate

5. Motivare

Oferirea cadrului logistic (spații, aparatură, etc.) pentru programele și activitățile comunitare. 

Când este cazul

Baza materială a școlii

Director 

Asigurarea condițiilor necesare programelor și activităților comunitare

6. Implicare și participare

Implicarea organizațiilor sindicale în procesul decizional și în rezolvarea problemelor școlii.

Conform grafic de lucru

Membri de sindicat

Director

Participarea reprezentantului membrilor de sindicat la Consiliul de administrație

 

Organizarea întâlnirii periodice cu reprezentanții comunității locale: membri în organele de conducere de la nivel local, părinți, oameni de afaceri reprezentanți ai bisericii și ai organizațiilor culturale, etc., privind creșterea adecvării ofertei educaționale a școlii la specificul comunitar

Când este cazul

Comisia pentru parteneriat educațional

Director

Director educativ

Corelarea ofertei cu cererea  de educație

7. Formarea /dezvoltare profesională și personală

Organizarea de lectorate sau chiar cursuri de pregătire pentru comunitatea locală: educație alimentară, demografică, pentru mediu, limbi străine etc.

Când este cazul

Cadre didactice de specialitate

Director 

Adecvarea la cerințele comunitare

8. Formarea grupurilor / dezvoltarea echipelor

Organizarea unor echipe mixte sau participarea personalului din școală la diferite proiecte de dezvoltare comunitară și la alte proiecte locale, naționale și internaționale

Când este cazul

Comisia pentru proiecte de integrare europeană

Director 

Dezvoltarea parteneriatelor internaționale

9. Negocierea /rezolvarea conflictelor

Negocierea celor mai avantajoase condiții de sprijin comunitar pentru unitatea școlară.

Când este cazul

 

Director 

Participarea la acțiuni comune cu comunitatea locală

 

Rezolvarea rapidă, transparentă și eficientă a conflictelor cu reprezentanții autorităților /comunității, regiile autonome de servicii, instituții religioase și culturale, etc.

Când este cazul

Director Comisia pentru proiecte școlare și extrașcolare

Director

Respectarea prevederilor legale

 

 

 

DIRECTOR,

PROF. LIANA GHEORGHIU